TestPHPpage

Kurzy sebeobrany

[insert_php]
echo ‘Date is: ‘;
echo date(‘l, F j Y \a\t G:i:s’);
[/insert_php]