TestPHPpage

Kurzy sebeobrany

[insert_php]

echo ‘Date is: ‘;

echo date(‘l, F j Y \a\t G:i:s’);

[/insert_php]